იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კონსტიტუციასთან ჰარმონიზაციის კუთხით რამდენიმე კანონპროექტი განიხილა
ამობეჭდვა · 19 / 06 / 2018 20:28
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კონსტიტუციასთან ჰარმონიზაციის კუთხით რამდენიმე კანონპროექტი განიხილა

პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა საქართველოს კონსტიტუციასთან ჰარმონიზაციის კუთხით რამდენიმე კანონპროექტი მეორე მოსმენისთვის განიხილა, კერძოდ: ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, კანონის პროექტი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და კანონის პროექტი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 

·  ორგანული კანონის პროექტით „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ერთიანდება „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ნორმები და ყალიბდება ერთიანი ორგანული კანონის სახით. ამასთანავე, პროექტით ძალადაკარგულად ცხადდება „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

· კანონპროექტით „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ტერმინი „კონტრასიგნაცია“ იცვლება ტერმინით „თანახელმოწერა“, ხოლო ტერმინი „რატიფიკაცია“ იცვლება ტერმინით „რატიფიცირება“;

· კანონპროექტი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ იმეორებს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შესაბამის ნორმას და განსაზღვრავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტს აქვს ორგანული კანონის ძალა; აკონკრეტებს პრეზიდენტის დეკრეტის მიმართებას სხვა ნორმატიულ აქტებთან, ნორმატიული აქტების იერარქიის გათვალისწინებით და ტერმინი „კონტრასიგნაცია“ იცვლება ტერმინით - „თანახელმოწერა“.

კომიტეტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს წარმოდგენილი კანონპროექტების პლენარულ სხდომაზე განხილვას.

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენისთვის განიხილა საქართველოს კანონის პროექტები „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

პროექტის თანახმად, კანონიდან ხდება იმ დებულების ამოღება, რომელიც ითვალისწინებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას. ამასთანავე, კანონის გარდამავალ დებულებებში ახლებური რედაქციით ყალიბდება ცენტრის დასახელება და განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღების ვადა. ასევე, კანონიდან ხდება იმ ნორმების ამოღება, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას.

როგორც მომხსენებელმა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ნინო ჯავახაძემ განაცხადა, წარმოდგენილი ცვლილებებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია იქნება მხოლოდ საპოლიციო სასწავლებელი, სადაც მოხდება პოლიციელების მომზადება და გადამზადება. კომიტეტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს შემოთავაზებული ცვლილებების პლენარულ სხდომაზე განხილვას.

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მესამე მოსმენისთვის განიხილა კანონპროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“.

ცვლილებების მიზანია ადმინისტრირების უფრო მოქნილი მექანიზმების შემუშავებით შესაძლებელი გახდეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება იმ დაწესებულებებისათვის, რომლებიც „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის სფეროში განსაზღვრულ ინფორმაციას დადგენილ ვადაში არ მიაწვდიან კომპეტენტურ ორგანოს. კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტების პლენარულ სხდომაზე განხილვას.

სხდომაზე, ასევე მესამე მოსმენისთვის იქნა განხილული კანონპროექტები: „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. შემოთავაზებული ცვლილებებით, სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით დადასტურებული მოთხოვნის ათწლიანი ხანდაზმულობის ვადა არ გავრცელდება განქორწინების რეგისტრაციაზე. კომიტეტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს კანონპროექტების პლენარულ სხდომაზე განხილვას.

კომიტეტის წევრებმა მესამე მოსმენით განიხილეს „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კანონპროექტი.

საკანონმდებლო ცვლილებებით, დანაშაულის დაფარვის, შეუტყობინებლობის, ჩვენებაზე უარის თქმისა და ცრუ ჩვენებისათვის გათვალისწინებული რეგულაციები მკაცრდება. (სსკ-ს 370-ე, 371-ე, 375-ე და 376-ე მუხლები). კანონპროექტის მიზანია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული გამოწვევების საპასუხო მექანიზმების შემუშავება. კომიტეტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე განხილვას.

ტეგები