9 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი
ამობეჭდვა · 08 / 11 / 2019 23:05
9 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

კურო

 

მო­ე­რი­დეთ ექ­სპე­რი­მენ­ტებს ბიზ­ნეს­ში. მშვი­დო­ბი­ა­ნად მო­აგ­ვა­რეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. მეტი დრო და­უთ­მეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას.

 

ტყუ­პი

 

მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ სან­ტექ­ნი­კუ­რი და სა­მე­დი­ცი­ნო საქ­მი­ა­ნო­ე­ბი.

 

კირჩხი­ბი

 

გაფრ­თხილ­დით ინ­სტრუ­მენ­ტებ­თან, მე­დი­კა­მენ­ტებ­თან, ცხო­ვე­ლებ­თან. მუ­შა­ო­ბი­სას იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას - დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი.

 

ლომი

 

ნუ მი­ი­ღებთ ნაჩ­ქა­რევ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, "ცხელ გულ­ზე". ფი­ნან­სუ­რი ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ კვე­ბას. გა­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას.

 

ქალ­წუ­ლი

 

ნუ აჩ­ქარ­დე­ბით გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­ღე­ბი­სას. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. გაფრ­თხილ­დით, ტრავ­მუ­ლი დღეა.

 

სას­წო­რი

 

დი­ლი­დან ჩა­მო­წე­რეთ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბის სია. არ იზარ­მა­ცოთ, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. მო­ე­რი­დეთ კა­მათს გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ტექ­ნი­კას­თან, მე­დი­კა­მენ­ტებ­თან.

 

მო­რი­ე­ლი

 

გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ნუ მი­ი­ღებთ და­უ­ფიქ­რე­ბელ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს. სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

 

მშვილ­დო­სა­ნი

 

ყუ­რა­დღე­ბით გა­ნი­ხი­ლეთ ყვე­ლა დო­კუ­მენ­ტი, ყვე­ლა მომ­დევ­ნო ქმე­დე­ბა. მო­ე­რი­დეთ შეც­დო­მე­ბის დაშ­ვე­ბას საქ­მე­ში, გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. ღი­მი­ლით და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დეთ.

 

თხის რქა

 

დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში სხვა­დას­ხვა დაბ­რკო­ლე­ბას შე­ე­ჯა­ხე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა გა­აქ­ტი­ურ­დნენ ფა­რუ­ლი მტრე­ბი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, ლო­ი­ა­ლუ­რი.

 

მერ­წყუ­ლი

 

მო­ე­რი­დეთ ოპე­რა­ცი­ებს, ქი­რურ­გი­ულ ჩა­რე­ვას. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ იყა­ვით მო­სიყ­ვა­რუ­ლე.

 

თევ­ზე­ბი

 

პარტნი­ო­რე­ბის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლო­ბას მშვი­დად და გა­გე­ბით შეხ­ვდით. ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ დიპ­ლო­მა­ტია. ნუ და­ი­წყებთ ახალ საქ­მეს. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ალ­კოჰოლ­თან, პრე­პა­რა­ტებ­თან.