ბედნიერების პლანეტა იუპიტერი მერწყულში გადავიდა - ზოდიაქოს 7 ნიშანი, რომელზეც ეს მოვლენა ყველაზე მეტად იმოქმედებს
ამობეჭდვა · 22 / 12 / 2020 11:44
 ბედნიერების პლანეტა იუპიტერი მერწყულში გადავიდა - ზოდიაქოს 7 ნიშანი, რომელზეც ეს მოვლენა ყველაზე მეტად იმოქმედებს

 

 

დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბის პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რი 19 დე­კემ­ბერს მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში გა­და­ვი­და და იქ დარ­ჩე­ბა 2021 წლის 29 დე­კემ­ბრამ­დე. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას მოგ­ვი­ტანს პლა­ნე­ტის ეს მდგო­მა­რე­ო­ბა თი­თო­ე­ულ ჩვენ­განს. თა­ვი­დან­ვე უნდა გი­თხრათ, რომ გან­სა­კუთ­რე­ბით 7 ნი­შან­ზე იმოქ­მე­დებს.

თა­ვი­დან ორი სი­ტყვა ვთქვათ თა­ვად პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტერ­ზე. ის მშვილ­დოს­ნის მმარ­თვე­ლია, მას ეძა­ხი­ან "ჰო­როს­კო­პის დიდ ბედ­ნი­ე­რე­ბას" და "მე­ფე­ე­ბის ვარ­სკვლავს". მას მო­აქვს ჩვენ­თვის სიმ­დიდ­რე, პო­პუ­ლა­რო­ბა, წარ­მა­ტე­ბა. გვეხ­მა­რე­ბა მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა­ში, სუ­ლი­ე­რე­ბის მო­პო­ვე­ბა­ში. იუ­პი­ტე­რის თვი­სე­ბე­ბია: გუ­ლუხ­ვო­ბა, ოპ­ტი­მიზ­მი, კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბა, არის­ტოკ­რა­ტი­უ­ლო­ბა, სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რის, ენის, ტრა­დი­ცი­ე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სი. მე­გობ­რუ­ლო­ბა, ფი­ლო­სო­ფი­უ­რო­ბა, ავ­ტო­რი­ტე­ტი, სი­თა­მა­მე, ქველ­მოქ­მე­დე­ბა და ა.შ. იუ­პი­ტე­რი გავ­ლე­ნას ახ­დენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო პო­ლი­ტი­კა­სა და ეკო­ნო­მი­კა­ზე, დიპ­ლო­მა­ტი­ა­ზე, იუ­რისპრუ­დენ­ცი­ა­ზე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტუ­რიზ­მზე. იუ­პი­ტე­რი გვიხ­სნის სა­ზღვრებს, გვაძ­ლევს შანსს, რომ გა­ვი­ფარ­თო­ოთ მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა, განვვი­თარ­დეთ. იუ­პი­ტე­რი დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა მო­ვი­პო­ვოთ პო­პუ­ლა­რო­ბა, გავ­მდიდ­რეთ, გა­მოგ­ვიგ­ზავ­ნის ადა­მი­ა­ნებს, სპონ­სო­რებს, რომ­ლე­ბიც დაგ­ვეხ­მა­რე­ბი­ან სა­სურ­ვე­ლის მიღ­წე­ვა­ში. მთა­ვა­რია, გვქონ­დეს ინი­ცი­ა­ტი­ვა, ვი­ყოთ საქ­მის მცოდ­ნე­ე­ბი და ენერ­გი­უ­ლად ვი­მოქ­მე­დოთ.

იუ­პი­ტე­რი მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში პირ­ვე­ლად გა­და­ვი­და 2020 წლის 19 დე­კემ­ბერს და თით­ქმის მთელ ნი­შანს გა­ივ­ლის 2021 წლის 14 მა­ი­სამ­დე. შემ­დეგ მე­ო­რედ დაბ­რუნ­და მერ­წყულ­ში უკვე 28 ივ­ლისს და აქ დარ­ჩე­ბა 2021 წლის 29 დე­კემ­ბრამ­დე. იუ­პი­ტე­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი პე­რი­ო­დი და­ი­წყე­ბა 20 ივ­ნი­სი­დან და დას­რულ­დე­ბა 18 ოქ­ტომ­ბერს. პე­რი­ო­დუ­ლად იუ­პი­ტე­რი გა­და­ვა თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში და სა­ბო­ლო­ოდ, თა­ვი­სი მე­ო­რე მმარ­თვე­ლო­ბის ნი­შან­ში, გა­და­ვა 2021 წლის 29 დე­კემ­ბერს.

იუ­პი­ტე­რის მერ­წყულ­ში გა­დას­ვლა გან­სა­კუთ­რე­ბით იმოქ­მე­დებს შემ­დე­გი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­ზე: მერ­წყუ­ლი, თხის რქა, კურო, ლომი, მო­რი­ე­ლი, ტყუ­პი და სას­წო­რი. ჰა­ე­რის ნიშ­ნებს (მერ­წყულს, სას­წორ­სა და ტყუპს) გეძ­ლე­ვათ შან­სი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ რე­ა­ლიზ­დეთ ამ პე­რი­ოდ­ში; ლომ­მა უნდა და­ა­რე­გუ­ლი­როთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან, ზემ­დგო­მებ­თან და ეცა­დოთ, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ რე­პუ­ტა­ცია და პა­ტი­ვის­ცე­მა. კუ­რო­სა და მო­რი­ელს და­მა­ტე­ბი­თი ძა­ლის­ხმე­ვა დაგ­ჭირ­დე­ბათ, რომ ჩრდი­ლი­დან გა­მოხ­ვი­დეთ და წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით დაბ­რკო­ლე­ბებს, თქვენ საკ­მა­რი­სი ძალა და ენერ­გია გაქვთ, რომ სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ.

ახლა კი ვნა­ხოთ, რას მო­უ­ტანს იუ­პი­ტე­რის მერ­წყულ­ში გა­დას­ვლა თორ­მე­ტი­ვე ნი­შანს. პროგ­ნოზს გა­ე­ცა­ნით თქვე­ნი მზი­სა და ას­ცენ­დენ­ტის ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით. გარ­და ამი­სა, თუ პი­რა­დი რუკა შედ­გე­ნი­ლი გაქვთ, ნა­ხეთ, რო­მელ სახ­ლებს და რა სფე­რო­ებს მარ­თავს იუ­პი­ტე­რი პი­რა­დად თქვენს რუ­კა­ში.

ვერ­ძი

იუ­პი­ტე­რი მიზ­ნე­ბი­სა და იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იმ მე­გობ­რებ­თან, რომ­ლებ­თა­ნაც სა­ერ­თო შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი გაქვთ, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან, კო­ლე­გებ­თან. თა­მა­მად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ინ­ტერ­ნეტპ­რო­ექ­ტე­ბი, ისი­ნი წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ. და­ი­წყეთ ბლო­გის წერა, სა­ი­ტის გან­ვი­თა­რე­ბა. თქვენ ლი­დე­რი ხართ და ახ­ლის და­წყე­ბა არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ, აქ­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დეთ. თქვე­ნი­ვე თა­ვის­თვის სა­სურ­ვე­ლია, რომ ჩა­ერ­თეთ სა­ზო­გა­დო საქ­მი­ა­ნო­ბა­შიც.

კურო

პრო­ფე­სი­ა­სა და კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის შან­სი გეძ­ლე­ვათ. და­ი­სა­ხეთ ამ­ბი­ცი­უ­რი, გრან­დი­ო­ზუ­ლი მიზ­ნე­ბი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ აი­მაღ­ლებთ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ას, გახ­დე­ბით ექ­სტრაკ­ლა­სის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. კუ­რო­ე­ბი, რო­გორც წესი, შრო­მის­მოყ­ვა­რე ხალ­ხი ხართ და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ წინსვლის შან­სი არ უნდა გა­უშ­ვათ ხე­ლი­დან (ვე­რა­ვინ დაგ­პირ­დე­ბათ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი უშ­რომ­ვე­ლად და ერ­თბა­შად მო­გე­ცე­მათ). გა­ა­ფარ­თო­ეთ თქვე­ნი ბიზ­ნე­სი; მე­ტად გა­მო­ი­ყე­ნეთ თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის.

ტყუ­პი

შან­სი გეძ­ლე­ვათ, რომ მი­ი­ღოთ უმაღ­ლე­სი (მე­ო­რე, მე­სა­მე) გა­ნათ­ლე­ბა; მო­ი­პო­ვოთ პო­პუ­ლა­რო­ბა თქვენს სფე­რო­ში; იმოგ­ზა­უ­როთ სა­ზღვარ­გა­რეთ ან სუ­ლაც ემიგ­რა­ცი­ა­ში წახ­ვი­დეთ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სუ­ლი­ე­რი პრაქ­ტი­კე­ბი, მწერ­ლო­ბა, გი­დო­ბა. თუ მზად ხართ თქვე­ნი ცოდ­ნის გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად (კურ­სი, მას­ტერ-კლა­სე­ბი), რე­ა­ლი­ზე­ბის შე­ან­სიც გექ­ნე­ბათ. თქვენ სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი. ზოგს შე­იძ­ლე­ბა შვი­ლიშ­ვი­ლი შე­გე­ძი­ნოთ.

კირჩხი­ბი

სხვა­თა (საქ­მი­ა­ნი ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რის) ფუ­ლის გან­კარ­გვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. ხოლო, თუ თა­ვად გაქვთ ბიზ­ნე­სი, - მისი გა­ფარ­თო­ე­ბის, მის­გან სარ­გებ­ლის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. აგ­რეთ­ვე, ადრე და­ბან­დე­ბუ­ლი ფუ­ლი­დან მი­ი­ღებთ დი­ვი­დენ­დებს. წარ­მა­ტე­ბით გა­არ­თმევთ თავს სა­ბან­კო საქ­მე­ებს, კრე­დი­ტებ­სა და ვა­ლებს, გა­ის­ტუმ­რებთ ან აი­ღებთ, რათა თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა გა­ა­ფარ­თო­ოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. სხვა­თა შო­რის, იუ­პი­ტე­რი და­გი­ცავთ ნე­ბის­მი­ე­რი კრი­ზი­სის­გან და რაც უნდა ხდე­ბო­დეს, სი­ტუ­ა­ცია თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა.

ლომი

წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს საქ­მი­ა­ნიც და სა­სიყ­ვა­რუ­ლოც. გა­იც­ნობთ სა­ინ­ტე­რე­სო, სტა­ტუ­სის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს და უმე­ტე­სო­ბას ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­ქორ­წი­ნე­ბის შან­სი მი­ე­ცე­მა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ფული და­ა­ბან­დოთ სა­ერ­თო საქ­მე­ში, სა­ყიდ­ლებ­ში. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი წარ­მა­ტე­ბა­ზე, გა­მარ­ჯვე­ბა­ზე. მო­ნა­ხეთ პარტნი­ო­რე­ბი, რომ­ლებ­თან ერ­თა­დაც გრან­დი­ო­ზულ პრო­ექ­ტებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. კარ­გი წელი ელით მა­თაც, ვინც მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­ში მუ­შა­ობს ან შე­იძ­ლე­ბა ახლა და­ი­წყოთ პი­რა­დი კონ­სულ­ტი­რე­ბა და გა­გი­მარ­თლოთ; შე­ი­ძენთ გავ­ლე­ნი­ან, შეძ­ლე­ბულ კლი­ენ­ტებს.

ქალ­წუ­ლი

იუ­პი­ტე­რი სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბებს მო­გი­ტანთ სამ­სა­ხურ­ში - წინსვლა, ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა, აღი­ა­რე­ბა. რო­გორც წესი, ქალ­წუ­ლე­ბი სა­უ­კე­თე­სო ოს­ტა­ტე­ბი ხართ და გსურთ, სრულ­ყო­ფი­ლე­ბას მი­აღ­წი­ოთ თქვენს სფე­რო­ში. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს შან­სი. თუ უფ­რო­სი ხართ და თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი გყავთ, შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ფარ­თო­ოთ კად­რი. გირ­ჩევთ, მე­ტად გა­ი­ხა­ლი­სოთ და გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ყო­ველ­დღი­უ­რი ცხოვ­რე­ბა. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ დღის რე­ჟიმს, ძილ­სა და კვე­ბას. გა­ი­ნე­ბივ­რეთ თავი მა­სა­ჟით, სა­ნა­ტო­რი­უმ­ში დას­ვე­ნე­ბით. თუ სა­კუ­თარ თავს მე­ტად გა­უფრ­თხილ­დე­ბით, ზო­გი­ერთ, ახალ­შე­ძე­ნილ და­ა­ვა­დე­ბას მა­ლე­ვე და­აღ­წევთ თავს.

სას­წო­რი

შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის, პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. გა­მოჩ­ნდე­ბა ადა­მი­ა­ნი, სახ­სრე­ბი, რათა მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველს. გა­მოხ­ვალთ სცე­ნა­ზე, მო­ი­პო­ვებთ ახალ თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლებს. შან­სი მო­გე­ცე­მათ პო­პუ­ლა­რუ­ლი, ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი გახ­დეთ ან გა­ხა­დოთ თქვე­ნი ბრენ­დი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა შვი­ლებ­თან ან შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ შვი­ლი. იუ­პი­ტე­რი მო­გი­მა­ტებთ რო­მა­ნებ­სა და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლებს. შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად ჩა­ერ­თეთ სო­ცი­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში, ხში­რად და­ეს­წა­რით წვე­უ­ლე­ბებს; მუ­დამ იყა­ვით ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში. მო­გე­ცე­მათ ცხოვ­რე­ბით ტკბო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. რო­გორც კი გული გიგ­რძნობთ, რომ გა­ი­მარ­ჯვებთ, შე­ი­ძი­ნეთ ლა­ტა­რი­ის ბი­ლე­თი.

მო­რი­ე­ლი

იუ­პი­ტე­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ მო­ი­წეს­რი­გოთ ოჯა­ხუ­რი თე­მე­ბი, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ პი­რო­ბებს. შე­ი­ძენთ (ელი­ტურ უბან­ში, ძვი­რად ღი­რე­ბულს) უძ­რავ ქო­ნე­ბას ან გა­ი­ფარ­თო­ებთ. გა­ი­ზარ­დე­ბა თქვე­ნი ოჯა­ხის შე­მად­გენ­ლო­ბა. გირ­ჩევთ, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან გან­სა­კუთ­რე­ბით დე­დას­თან.

მშვილ­დო­სა­ნი

მო­ი­მა­ტებს კონ­ტაქ­ტე­ბი, მი­მო­წე­რა, ზა­რე­ბი, სწავ­ლის სურ­ვი­ლი (ან თა­ვად გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, რომ ას­წავ­ლოთ). შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ფარ­თოვ­დეთ კლი­ენ­ტთა სია; გა­ი­ჩენთ ახალ მე­გობ­რებს. გა­გიჩ­ნდე­ბათ ახლო მან­ძილ­ზე მი­მოს­ვლის სურ­ვი­ლი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა და-ძმებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა გავ­ლე­ნი­ა­ნი და ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი და­ი­მე­გობ­როთ.

თხის რქა

შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. იუ­პი­ტე­რი ახა­ლი წყა­რო­დან მო­გი­ტანთ ფულს. წლის გან­მავ­ლო­ბა­შიც რამ­დენ­ჯერ­მე გექ­ნე­ბათ ასე­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია თქვენ­თვის უცხო სფე­რო­ე­ბი­დან (ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, ინ­ტერ­ნე­ტი, თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­ჯე­ტე­ბი). ზო­გი­ერ­თი ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს შე­ი­ძენთ. გირ­ჩევთ, ფუ­ლად აქ­ცი­ოთ თქვე­ნი ცოდ­ნა და მე­ტად და­ა­ფა­სოთ თქვე­ნი მომ­სა­ხუ­რე­ბა. სა­სურ­ვე­ლია, ექ­სპერ­ტი გახ­დეთ თქვენს სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ში.

მერ­წყუ­ლი

იუ­პი­ტე­რი თქვენს ნი­შანს მთე­ლი წლით ეს­ტუმ­რე­ბა და რო­გორც გუ­ლუხვ სტუ­მარს შე­ე­ფე­რე­ბა, მდიდ­რუ­ლი სა­ჩუქ­რე­ბით, შან­სე­ბით აგავ­სებთ. ახა­ლი პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი გა­და­გეშ­ლე­ბათ, მაგ­რამ ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ, რომ შე­ზღუდ­ვე­ბის პლა­ნე­ტა სა­ტურ­ნიც გსტუმ­რობთ. ამი­ტომ შან­სი რო­გორც კი მო­გე­ცე­მათ, მი­სით კონ­კრე­ტუ­ლად უნდა ისარ­გებ­ლოთ, კონ­კრე­ტუ­ლი შე­დე­გი და­დოთ. სა­ტურ­ნი ფუქ­სა­ვა­ტო­ბის, უსაქ­მოდ ყოფ­ნის ან ნე­ბივ­რად ცხოვ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ მოგ­ცემთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ პი­რად გან­ვი­თა­რე­ბას, და­ა­ბან­დეთ ფული თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, პრო­ექ­ტებ­ში. სრუ­ლი­ად ახალ მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბებ­ში მო­გი­წევთ სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბის გა­მოც­და და ეცა­დეთ, იყოთ კონ­კრე­ტუ­ლი, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, დრო­უ­ლად შე­ას­რუ­ლოთ ყვე­ლა­ფე­რი. მერ­წყუ­ლი ის ნი­შა­ნია, რო­მე­ლიც სხვებ­ზე ადრე გრძნობს სი­ახ­ლე­ებს და ამ­ჯე­რა­დაც ტრენ­დუ­ლი, პირ­ვე­ლაღ­მომ­ჩე­ნი უნდა იყოთ. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ბრენ­დის წინ წა­მო­წე­ვა­ზე.

თევ­ზე­ბი

იუ­პი­ტე­რი თქვე­ნი მე­ო­რე მმარ­თვე­ლია და გა­მო­ი­ყე­ნეთ მისი კე­თილ­გან­წყო­ბა. გირ­ჩევთ, მეტი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა და­უთ­მოთ სუ­ლი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბას; სურ­ვი­ლე­ბი­სა და ოც­ნე­ბე­ბის ას­რუ­ლე­ბას. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ქველ­მოქ­მე­დე­ბა, წმინ­და ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა. ზო­გი­ერთს სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბა, მე­ტად გათ­ვით­ცნო­ბი­ერ­დეს ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში, ეზო­ტე­რი­კა­ში. 2022 წელს იუ­პი­ტე­რი ერთი წლით გად­მო­ვა თქვენს ნი­შან­ში და ეცა­დეთ, უკვე აქე­დან­ვე მო­ამ­ზა­დოთ სა­ფუძ­ვე­ლი, რომ მომ­დევ­ნო წელს მეტი გა­მარ­ჯვე­ბა მო­ი­პო­ვოთ.

ambebi.ge