TAG "თელასი"
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 18 იანვარს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 17 იანვარს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარების გამო 4 იანვარს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
21 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
18 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
12 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
6 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
30 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 27 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
ქსელზე ახალი აბონენტების მიერთების მიზნით 21 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
ქსელზე ახალი აბონენტების მიერთების მიზნით 15 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
ქსელზე ახალი აბონენტების მიერთების მიზნით 9 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...