TAG " ელექტრომომარაგება"
თბილისში 19 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
13 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 7 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 3 დეკემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 22 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების ჩატარების გამო 16 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
ქსელზე ახალი აბონენტების მიერთების მიზნით 13 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 10 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 12 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების გამო 7 ნოემბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
სხვადასხვა სამუშაოების ჩარატების გამო 26 ოქტომბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 23 ოქტომბერს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
1 2 3 4 5 6 7 8