TAG " ელექტრომომარაგება"
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 7 მაისს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო, ხვალ ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
30 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 26 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 20 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 17 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 16 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 11 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 5 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
4 აპრილს თბილისის რამდენიმე რაიონს ელექტრომომარაგება დროებით შეეზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 30 მარტს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო 27 მარტს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება
1 2 3 4 5 6 7 8 9